MAĎARSKO - Od Dunaje k Tokaji
28.7. - 8.8.2004

    SLOVNÍČEK
   
  MENU
Dny - Napok
pondělí - hétfő
úterý - kedd
středa - szerda (serda)
čtvrtek - csütörtök (čütörtök)
pátek - péntek
sobota - szombat (spmbat)
neděle - vasárnap (vašárnap)

Roční období - Évszakok (évsakok)
jaro - tavasz (tavas)
léto - nyár (ňár)
podzim - ősz (ős)
zima - tél
Měsíce - Hónapok
leden - január
únor - február
březen - március (márciuš)
duben - április (ápriliš)
květen - május (májuš)
červen - június (júnijuš)
červenec - július (júliuš)
srpen - augusztus (agustuš)
září - szeptepber (september)
říjen - október
listopad - november
prosinec - december
Úvod
Stručné dějiny
Trasa
Umění a kultura
Národní parky
Budapeš
Slovníček
Odkazy
Fotky z cesty
Časové údaje - Idővel kapcslatos kifejezések
dnes - ma
do kolika hodin? - hány óráig? (háň …)
dopoledne - délelőtt
kdy? - mikor?
kolik je hodin? - hán óra van? (háň …)
o půlnoci - éjfélkor
od kolika do kolika? - mettől meddig?
odpoledne - délután
pracovní den - munkanap
ráno - reggel
svátek - ünnep
to je brzy - az korán van
to je pozdě - az későn van
v noci - éjjel
v kolik hodin? - hány órakor? (náň …)
v poledne - délben
včera - tegnap
večer - este (ešte)
volný den - szabadnap (sabadnap)
zítra - holnap

Číslovky - Számnevek (sámnevek)

nula - nulla
jeden - egy (eďď)
dva - kettő
tři - három
čtyři - négy (néď)
pět - öt
šest - hat
sedm - hét
osm - nyolc (ňolc)
devět - kilenc
deset - tíz (týz)
jedenáct - tinzenegy (tyzeneďď)
dvanáct - tizenkettő
dvacet - husz (hús)
dvacet jedna - huszonegy (husoneďď)
dvacet dva - huszonkettő
třicet - harminc
čtyřicet - negyven (neďven)
padesát - ötven
šedesát - hatvan
sedmdesát - hetven
osmdesát - nyolcvan (ňolcvan)
devadesát - kilencven
sto - száz (sáz)
dvě stě - kétszáz (kétsáz)
tři sta - háromszáz (háromsáz)
tisíc - ezer
dva tisíce - kétezer
deset tisíc - tízezer (týzezer)
sto tisíc - százezer (sázezer)
milión - millió

Na ulici - Az uctán (az uccán)
cukrárna - cukrászda
čekárna - váróterem
čtvr, městská čtvr - negyed, városnegyed (neďed, várošneďed)
galerie - képtár
hospoda - vendéglő/kocsma (vendéglő/kočma)
hotel - szálloda/hotel (sálloda/hotel)
hrad - vár
kaple - kápolna
kavárna - kávéház
knihovna - könvtár (köňvtár)
kostel - templom
lékárna - gyógyszertár (ďóďsetár)
most - híd
museum - múzeum
nádraží - állomás (állomáš), pályaudvar (pájaudvar)
náměstí tér
nemocnice - kórház
obchod - üzlet/bolt
opravna - javító
parkoviště - parkoló
pokladna - jegypénztár (jeďpénztár)
policie - rendőrség (rendőršég)
pošta - posta (pošta)
potraviny - élelmiszerüzlet (élelmiserüzlet)
přehrada - vízduzzasztó gát (vízduzzastó gát)
restaurece - étterem
řeka - folyó (fojó)
směnárna - pénzváltó
soud - bíróság (díróšág)
starožitnosti - régiségkereskedés (régišégkereškedéš)
ulice - ctca (ucca)
vchod - bejárat
východ - kijárat
výstaviště - vásárváros (vášárvároš)
Obecné výrazy - Általános kifejezések (általánoš…)
ahoj - szia (sia)
ano - igen
děkuji - köszönöm (kösönöm)
dobrou noc - jó éjszakát (jó ejsakát)
dobrý den - jó napot
dobrý večer- jó estét (jó eštét)
informace - tájékoztatás
Jak se jmenujete? - Hogy hívják Önt? (hoď hívják önt)
Jak se vám daří? - Hogy van? (hoď van)
jděte menjen
Jmenuji se … - A nevem …
jsem cizinec - külföldi vagyok. (… vaďok)
Jsem z České republiky. - Csehországbĺ vagyok. (čeorságból vaďok)
kam? - hová
kde? - hol?
kdy? - mikor ?
kolik je hodin? - hány óra van?
kolik? - hány, mennyi?
kudy? - merre
mějte se dobře - minden jót
Mluvíte Anglicky? - Beszél Ön angolul? (besél …)
Můžete mi pomoci? - Tudna nekem segíteni? (… šegíteny)
na shledanou - viszontlátásra (visontlátášra)
ne - nem
nebezpečí - veszély
není zač - nincs mit (ninč mit)
nerozumím vám - nem értem Önt
omlouvám se - elnézést kérek (elnézéšt kérek)
proč? - miért?
promiňte - bocsánat (bočánat)
prosím - kérem
Prosím, kde je …? - Kérem, hol van a …?
přeji vám … … - kívánok
rovně - egyenesen (eďenešen)
s dovolením - engedelmével
směnárna peněz - pénzváltás
šastnou cestu - szerencsés utat (serenčéš utat)
to nevadí - nem baj
vchod - bejárat
vlevo - balra
vpravo - jobbra
východ - kijárat
Ztratil jsem se - Eltévedtem (eltévettem)

Doprava Közlekedés (közlekedéš)

čekárna - váróterem
Jede tenhle autobus do …? - Megy ez az autóbuz … ra/re? (meď …)
jízdenka - menetjegy (menetjeď)
Kolik stojí lístek do …? - Mennyibe kerül a legy …ig? (meňibe kerü a jeď …)
konečná - repülőgép
loď - hajó
nádraží- állomás (állomáš), pályaudvar (pájaudvar)
odjezdy - vonat indulások (… indulášok)
pokladna - jegypénztár (jeďpénztár)
Prosím jeden lístek do … - Kérek egy jegyet …ig (kérek eď jeďet …ig)
příjezdy - vonat érkezések
sleva - engedmény (engedméň)
tramvaj - villamos (villamoš)
V kolik jede vlak do …? - Hány órakor indul a vonat …ra/re? (háň …)
Vede tato cesta do …? - Vezet ez az út …ra/re?
vchod - bejárat
vlak - vonat
východ - kijárat
[ Úvodní strana | Chystá se | Fotogalerie | Zprávy T14 | Pamě T14 ]